ARSIP BLOG

Pengkajian Islam

Pendidikan Islam

 1. Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah
 2. Landasan Critical Thinking dalam Pendidikan Islam
 3. Pendekatan Islam tentang Berpikir Kritis (Critical Thinking)
 4. Critical Thinking dalam Pendidikan Islam
 5. New Directions in Islamic Education – Abdullah Sahin – Introduction & Book Review

Tekno

Al-Quran

 1. Qurán Gateway | Alat Riset dan Analisa Al-Quran Di Dalam Genggamanmu
 2. Alfanous, Mesin Telusur Al-Quran Canggih dan Modern
 3. Tarteel, Aplikasi AI untuk Membaca, Menghafal dan Mencari Ayat Al-Quran
 4. Lafdzi-Aplikasi Pencari Lafadz Al-Quran Menggunakan Huruf Latin
 5. Dekati Al-Quran dengan 4 Software Al-Quran Search Engine ini
 6. Al-Qur’an Tarjamah Tafsiriyah (QTT) An Nabawi
 7. Ayah-Aplikasi Membaca Al-Quran di Android Dari Tafsir Centre
 8. Bahits Al-Qurani, Kitab Tafsir dan Ilmu Al-Quran dalam Genggaman
 9. Mushaf Al-Mufassir 01, Software Tafsir di Linux dari Abu Zakaria
 10. QP | Quran Project Indonesia
 11. The Fiqh of Facebook & The Tafsir of Twitter

Hadis

 1. CariHadis.Com, Mencari Hadis dan Terjemah dengan Mudah
 2. Klarifikasi Lidwa, Kitab Hadits 9 Imam Bajakan di Android
 3. Elboukhari, Perangkat Lunak Shahih Bukhari di Maktabah Elkirtasse

Bahasa

 1. Siapakah Quthrub?
 2. Quthrub, Aplikasi untuk Mentashrif Bahasa Arab dengan Mudah
 3. Quthrub Online Sekarang Ada di qutrub.arabeyes.org
 4. Misykal: Sofware Pemberi Harakat Teks Arab
 5. Quthrubi, Aplikasi Tashrif di Android
 6. Harakat.ae, Harokat Arab Online
 7. Kamus Online Almaany, Paling Lengkap dan Rekomended
 8. Nadham Mustalats Quthrub dalam Bahasa Arab | مثلث قطرب في اللغة العرية
 9. Kamus Bahasa Arab V 3.0 | Download

Maktabah Syamilah

 1. Tutorial Mudah Belajar Maktabah Syamilah
 2. Panduan Setting Bahasa Arab di Windows 7 dan 10 Untuk Maktabah Syamilah
 3. Mengenal Maktabah Syamilah Versi Linux
 4. Maktabah Elkirtasse, Maktabah Syamilah Pertama Versi Linux
 5. Install Maktabah Syamilah di Linux Pakai Wine
 6. Maktabah Syamilah untuk Symbian
 7. Maktabah Syamilah Untuk Hp Android
 8. Maktabah Syamilah Versi Terbaru 3.48
 9. Maktabah Syamilah Versi Terbaru 3.57
 10. Maktabah Syamilah Terbaru Versi 3.64
 11. Maktabah Syamilah Terbaru Versi 3.65
 12. Maktabah Syamilah Terbaru Versi 4.0
 13. Maktabah Syamilah Android 2021
 14. Maktabah Syamilah Online 2021
 15. 4 Cara Membaca Maktabah Syamilah Online
 16. Musyrif Ash-Syihri dan Karyanya dalam Teknologi Islami
 17. Al-Baahits Al-Ilmi
 18. Al-Baahits Al-Qurani
 19. Al-Baahits Al-Haditsi
 20. Operating System untuk Muslim: Windows Ana Muslem dan Linux Sabily
 21. Jami’ah Jinan, E-University di Android

Hadis dan Ilmu Hadis

Hadis

 1. Takhrij Hadits tentang Hadis Jangan Katakan Fulan Syahid
 2. Memegang Islam Ibarat Mengenggam Bara Api
 3. Yahudi Percaya Hadis Nabi tentang Gharqad
 4. Yahudi Berlomba Tanami Pohon Gharqad
 5. Takhrij Hadits Hadis Nabi tentang Pohon Gharqad
 6. Diam di Rumah Saat Wabah-Mendapatkan Pahala Seperti Syahid
 7. Jangan Mudah Menuduh Orang Lain Tidak Sesuai Sunah Nabi
 8. Hikmah Diciptakannya Bintang
 9. Riba Memiliki 73 Pintu
 10. Jihad dengan Berbakti pada Orang Tua

Ilmu Hadis

 1. Adab Pelajar Ilmu Hadits
 2. Sejarah Penulisan Hadits Pada Masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
 3. Gelar-Gelar Ahlu Hadits
 4. Alasan Dijadikannya Hadis Ahad Sebagai Hujjah
 5. Abu Hurairah: Gudang Perbendaharaan Pada Masa Wahyu
 6. Hadits dan Ilmu Hadits Menurut Sunnah dan Syiah
 7. Metodologi Kritik Hadits Dalam Pandangan Syiah Imamiyah
 8. Biografi Ibnu Shalah, Pakar Ilmu Hadis dan Perkembangan Ilmu Hadis Pra, Era dan Pasca Ibnu Shalah
 9. Sunnah dan Orientalisme dalam sorotan
 10. Kritik Hadis, Telaah Pemikiran Ignaz Goldziher, Joseph Schacht dan G.H.A Juynboll
 11. Ingkar Sunnah
 12. Syubhat-Syubhat Seputar Hadis, Menjawab Inkarus Sunnah
 13. Mengenal Imam Abu Dawud dan Kitab Sunannya
 14. Pandangan Ali Musthafa Ya’qub Tentang Ilmu Hadits
 15. Studi Kritis Terhadap Buku: Hadits-Hadits Palsu Seputar Ramadhan karangan Prof. Ali Musthafa Yaqub
 16. Studi Perkembangan Ilmu Hadis di Indonesia

Tafsir & Ilmu Tafsir

Ilmu Tafsir

 1. Mengenal Ilmu Ushul Tafsir
 2. Mengenal Definisi, Perkembangan dan Referensi tentang Ilmu Ushul Tafsir
 3. Metode Belajar Ilmu Tafsir
 4. Seputar Problematika Tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an
 5. Kritik Terhadap Istilah Tafsir Bil Ma’tsur
 6. Tafsir Nabawi
 7. Tafsir Pada Masa Sahabat
 8. Mengenal Mufasir Masa Sahabat dan Tabi’in
 9. Tafsir Pada Masa Tabi’in dan Masa Tadwin (Kodifikasi Tafsir)
 10. Mengenal Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan Metode mereka dalam Menafsirkan al-Quran
 11. Mengenal Ilmu-Ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al-Quran
 12. Memahami Metode Tafsir Yang Benar
 13. Bagaimana Mengenal Metode Para Mufasir?
 14. Bentuk-Bentuk Tafsir Al-Quran
 15. Marhalah Tafsir
 16. Uslub-Uslub dalam Tafsir
 17. Tafsir Maudhu’i
 18. Abdullah Darraz, Penggagas Tafsir Maudhu’i
 19. 3 Sesepuh Dalam Tafsir
 20. Tafsir Mu’tazilah
 21. Tafsir Sufi (1)
 22. Tafsir Sufi (2)
 23. Mengenal Sejarah Tafsir Islam
 24. Mengenal Beberapa Kitab Tafsir dan Ilmu Tafsir
 25. Mengenal nama-nama Imam Ahli Qira’at Al Qur’an
 26. Imam Asy-Saukani, Pengarang Tafsir Fathul Qadir
 27. Biografi Ibnu Jarir at-Thabari dan Tafsir Jami’ Al-Bayan Án Ta’wil Aayaa Al-Quran
 28. Biografi Fakhruddien Ar-Razi dan Metodologi Tafsirnya dalam Kitab Tafsir Mafaatihul Ghaib
 29. Biografi Lengkap Az-Zamakhsyari
 30. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal dan Fitnah Khalqul Quran pada Masa Al-Makmun dan Al-Mu’tashim
 31. Biografi Muhammad Husain Az-Zahabi dan Ringkasan Kitab Tafsir wal Mufassirun
 32. Muhammad Husain Az-Zahabi, Peneliti Awal Bidang Metode Tafsir
 33. Tafsir Al-Quran Dalam Bahasa Indonesia
 34. Pentingnya Bahasa Arab bagi seorang Mufasir
 35. Mengenal Beberapa Ahli Tafsir Kontemporer
 36. Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Pengarang Tafsir As-Sa’di
 37. Metode Tafsir Syaikh Utsaimin
 38. Perkembangan Studi Al-Quran di Indonesia
 39. Usaha Ulama Indonesia Untuk Menafsirkan al-Quran
 40. Biografi Hamka dan Tafsir Al-Azhar
 41. Hamka dan Tafsir Al-Azhar
 42. Buya Hamka
 43. Tafsir Al-Azhar
 44. Koreksi Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran
 45. Biografi Dr Ahmad Kusyairi Suhail dan Ringkasan Kitab Al-Mufassir, Syurutuhu, Adabuhu wa Mashadiruhu

Islam Liberal

 1. Tafsir Hermeuneutika vs Tafsir Al-Quran
 2. 3 Ittijah Tafsir di era modern menurut Dr.Abdul Majid Abdus Salam al-Muhtasib
 3. Tafsir Penganut Faham Pluralis
 4. Isu-Isu Sentral Pemikiran Islam Liberal Tentang Al-Quran
 5. Penghujat Al-Quran era abad 20
 6. Penghujat Al-Quran Abad Ke-14 Hijriyah
 7. Perbedaan Konsep Islam Liberal dan Muktazilah Tentang Al-Quran
 8. Perbeda Muktazilah dan Islam Liberal dalam Masalah Al-Quran
 9. Biografi dan Pemikiran Arthur Jeffery
 10. Biografi dan Pemikiran Mohammed Arkoun Tentang Dekonstruksi & Historitas Al-Quran
 11. Biografi dan Pemikiran Naṣr Ḥāmid Abū-Zaid
 12. Nasr Hamid Abu Zaid dan Konsep Tentang Teks
 13. Biografi dan Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na’im

Tafsir

 1. Faedah Dari Setiap Surat
 2. Tafsir Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-7, Keutamaan Basmalah
 3. Tafsir Al-Quran Surat Al-Fatihah: Ar-Rahman, Ar-Rahim
 4. Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 dan Fenomena Corona
 5. Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah: 07- 10 Sifat Hati Orang-orang Kafir
 6. Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 40-48: Allah SWT Maha Pemberi Nikmat
 7. Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 255, Rahasia Ayat Kursi
 8. Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 257: Allah SWT Pelindung Orang Beriman
 9. Tafsir Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 1-7: Al-Quran Sebagai Pembenar
 10. Tafsir Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 18-20: Allah SWT Maha Perkasa dan Maha Bijaksana
 11. Tafsir Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 47-50: Hukum Syirik
 12. Tafsir Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 11, Bentuk Lain dari Nikmat Allah swt
 13. Tafsir Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 15-16: Kesesatan Aqidah Kaum Nasrani
 14. Tafsir Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 51
 15. Tafsir Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 60
 16. Tafsir Al-Quran Surat Al-Hijr Ayat 9: Penjagaan Allah SWT Terhadap Al-Quran
 17. Tafsir Al-Quran Surat Al-Hajj Ayat 73-74 dan Fenomena Corona
 18. Tafsir Al-Quran Surat Al-Mudatsir Ayat 1-7: Inspirasi Tips Bisnis
 19. Tafsir Al-Quran Surat At-Takatsur
 20. Tafsir Al-Quran tentang Ihsan
 21. Tafsir Al-Quran Antara Nar dan Nur
 22. Tafsir Al-Quran Surat Yusuf: Israiliyyat dalam Kisah Yusuf – Zulaikha
 23. Kesesuaian (Munasabah) Antara Awal dan Akhir Surat Al-Baqarah
 24. 4 Kelompok Yang Mendapat Nikmat dalam Al-Quran
 25. Bagaimana Al-Quran Menjelaskan Tentang Alam Semesta
 26. Pandangan Al-Quran Tentang Homoseksual
 27. Hukum Membaca Al-Quran Dengan Lagu-Lagu
 28. Tetes Mata Al-Quran
 29. Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup

Hafal Al-Quran

 1. Sabak, Sabki, Manzil Dan Kepentingannya Bagi Penghafal Al-Quran
 2. Efektivitas Sabak, Sabki, Manzil dalam Pembelajaran Tahfidhul Quran
 3. Menjaga Hafalan Al-Quran dengan Metode Sabak, Sabki dan Manzil
 4. Menjadi Keluarga Allah
 5. Tentang Penjagaan Allah Swt Terhadap Al-Quran
 6. Skenario Allah SWT Menjaga Al-Quran
 7. Komitmen Dengan Al-Quran
 8. Nasehat Bagi Yang Mau Menghafal Al-Quran
 9. Bagaimana Mudah Menghafal Al-Quran
 10. Mekanisme Menjaga Hafalan Al-Quran Dari Kelupaan
 11. Tips Menghafal Al-Quran
 12. Tips Mengulang Hafalan Al-Quran
 13. Jumlah Huruf Al-Quran dan Jumlah Ayat Al-Quran
 14. Aplikasi Mutabaah Tahfidz Alquran untuk Memonitor Hafalan
 15. Pengaruh Menghafal Al-Quran Terhadap Prestasi Belajar
 16. Antara Membaca Dan Menghafal Al-Quran Di Bulan Ramadhan
 17. Inspirasi Menghafal Al-Quran dari Ust Hafidz Syuhud
 18. Menghafal Al-Quran Di Atas Motor