Tag khalqul quran

Muktazilah Penamaan, Sejarah dan Lima Prinsip Dasar (Ushul Al-Khamsah)

Muktazilah: Penamaan, Sejarah dan Lima Prinsip Dasar (Ushul Al-Khamsah)

Abstrak Artikel ini adalah untuk menjelaskan awal penamaan, sejarah Muktazilah pada masa Umayyah dan Abbasiyah dan tokoh-tokoh terpenting Muktazilah. Perkara lain yang dibincangkan adalah pandangan Muktazilah tentang lima dasar ajaran Muktazilah (al-ushul al-khamsah) yang terdiri dari at-tauhid, al-adl, al-wa’du wal…

Yahya Al-Buwaithi dan Kriminalisasi Ulama

Yahya Al-Buwaithi dan Kriminalisasi Ulama

Pada zaman dahulu, kriminalisasi terhadap para ulama sudah ada, diistilahkan dengan ‘Mihnah’ yaitu penguasa menangkap seseorang dengan tuduhan kemudian menginterogasinya dengan pertanyaan-pertanyaan sampai mereka setuju dengan pendapat penguasa. Mihnah yang paling dahsyat adalah ketika terjadi fitnah Khalqul Quran yaitu anggapan…

badui dan imam ahmad-jumal ahmad

Menjadi Ahmad Atau Badui

Menjadi Ahmad Atau Badui – Dia hanya seorang Arab Badui. Bukan siapa-siapa. Secara sosial sejarah sangat mengenal siapa Badui dan kapasitas intelektual dan tradisi mereka. Suatu hari Arab Badui menyaksikan Imam Ahmad bin Hanbal, guru dan pendiri Mazhab Imam Ahmad…

photo of people gathered at kaaba mecca saudi arabia

Sejarah Syi’ah Membunuh Jamaah Haji dan Mencuri Hajar Aswad

AHMADBINHANBAL.COM – Qaramithah adalah kelompok Syiah Ismaili yang berpusat di al-Hasa (Arabia Timur), dikenal karena melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah. Mereka juga melakukan penyerangan dan pembantaian terhadap jamaah haji dan penduduk Makkah, serta mencuri Hajar Aswad dari Ka’bah. Baca…

muktazilah dan islam liberal

Beda Muktazilah dan Islam Liberal dalam Masalah Al-Quran

Dalam pandangan kaum muslimin, al-Qur’an diyakini sebagai firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW; yang tertulis dalam mushaf, ditransformasikan secara mutawatir dari generasi ke generasi dan membacanya terhitung sebagai ibadah. Mu’tazilah adalah aliran rasionalis (dalam pengertian lebih mendahulukan akal…

Nasr Hamid Abu Zaid dan Konsep Tentang Teks

Nasr Hamid Abu Zaid dan Konsep Tentang Teks

Nasr Hamid Abu Zaid dalam karyanya Mafhum An-Nash belum terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran posmodern sebagaimana Arkoun. Dia belum terjerumus jauh ke dalam pemikiran-pemikiran seperti Foucault, Nietzchze, Diedro dan lainnya. Nasr Hamid sebetulnya merujuk kepada Descartes dan gagasan skeptismenya dan lebih terpengaruh lagi…

Islam liberal vs muktazilah

Perbedaan Konsep Islam Liberal dan Muktazilah Tentang Al-Quran

Perbedaan Konsep Islam Liberal dan Muktazilah Tentang Al-Quran – Menyimak buku, jurnal dan makalah-makalah yang dikeluarkan oleh Islam Liberal Indonesia lewat JIL-nya, akan kita dapatkan bahwa pendapat-pendapat mereka banyak mengekor kepada Nasr Hamd Abu Zaid yang banyak menaruh perhatian kepada…

id_IDID