muktazilah Archives - JUMAL AHMAD

Tafsir Muktazilah

Tafsir Muktazilah - jumal ahmad

Tafsir Muktazilah – Secara bahasa kata muktazilah berasal dari kata azala- ya’tazilu ‘azlan yang artinya menyingkir atau memisahkan. Dan dalam istilah, Muktazilah berarti sebuah sekte sempalan yang mempunyai lima pokok …

Read more

Muktazilah: Penamaan, Sejarah dan Lima Prinsip Dasar (Ushul Al-Khamsah)

Menjelaskan awal penamaan, sejarah Muktazilah pada masa Umayyah dan Abbasiyah dan tokoh-tokoh terpenting Muktazilah. Perkara lain yang dibincangkan adalah pandangan Muktazilah tentang lima dasar ajaran Muktazilah (al-ushul al-khamsah) yang terdiri dari at-tauhid, al-adl, al-wa’du wal wa’īd, al-manzilah bainal manzilatain dan amar ma’ruf nahi mungkar.

Ahmad bin Abu Duad

Ahmad bin Abu DuadAhmad bin Abu Duad adalah seorang ulama yang mempunyai kelebihan yang berbeda dengan ulama yang lain, tidak seperti Ahmad bin Hanbal yang terkenal akan ketaqwaaan dan keshalihannya, tidak seperti Abu Hanifah yang terkenal dengan ijtihad dan ilmu ushul fiqihnya, tidak seperti Said bin Musayib yang terkenal dengan kewara’an dan kezuhudannya dan tidak juga seperti Imam Bukhari yang terkenal dengan kekuatan hafalannya yang tak tertandingi. Akan tetapi Ahmad bin ABu Duad memilikki satu kelebihan (sebagaimana tokoh-tokoh yang pasti punya kelebihan tersendiri) yaitu ia adalah orang yang cerdas dan peka terhadap keadaan masyarakat, dalam satu sisi ia adalah seorang negarawan dan bersama dengan itu juga ia adalah seorang ulama.

Read more

Induk Dari Golongan Yang Sesat

jalan sesat

Sudah menjadi sunnatullah bahwa ikhtilaf (perbedaan) adalah suatu hal yang pasti, tidak mungkin dimungkiri. Namun karena rahmat-Nya ada di antara para hamba-Nya yang tidak berselisih. Banyak nash-nash yang memerintahkan untuk …

Read more