Tag muktazilah

Muktazilah Penamaan, Sejarah dan Lima Prinsip Dasar (Ushul Al-Khamsah)

Muktazilah: Penamaan, Sejarah dan Lima Prinsip Dasar (Ushul Al-Khamsah)

Abstrak Artikel ini adalah untuk menjelaskan awal penamaan, sejarah Muktazilah pada masa Umayyah dan Abbasiyah dan tokoh-tokoh terpenting Muktazilah. Perkara lain yang dibincangkan adalah pandangan Muktazilah tentang lima dasar ajaran Muktazilah (al-ushul al-khamsah) yang terdiri dari at-tauhid, al-adl, al-wa’du wal…

9 Jenis Tarbiyah Menurut Ibnul Qayyim Al Jauziyyah

Tak ada guru sehebat Nabi Muhammad saw, dan tak ada murid sehebat para shahabatra. Ummat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi pertamanya itu. Nabi sebagai guru terbaik tidak berkata-kata, bersikap, dan bertindak kecuali…

Ahmad bin Abu Duad

Ahmad bin Abu Duad adalah seorang ulama yang mempunyai kelebihan yang berbeda dengan ulama yang lain, tidak seperti Ahmad bin Hanbal yang terkenal akan ketaqwaaan dan keshalihannya, tidak seperti Abu Hanifah yang terkenal dengan ijtihad dan ilmu ushul fiqihnya, tidak…

muktazilah dan islam liberal

Beda Muktazilah dan Islam Liberal dalam Masalah Al-Quran

Dalam pandangan kaum muslimin, al-Qur’an diyakini sebagai firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW; yang tertulis dalam mushaf, ditransformasikan secara mutawatir dari generasi ke generasi dan membacanya terhitung sebagai ibadah. Mu’tazilah adalah aliran rasionalis (dalam pengertian lebih mendahulukan akal…

Nasr Hamid Abu Zaid dan Konsep Tentang Teks

Nasr Hamid Abu Zaid dan Konsep Tentang Teks

Nasr Hamid Abu Zaid dalam karyanya Mafhum An-Nash belum terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran posmodern sebagaimana Arkoun. Dia belum terjerumus jauh ke dalam pemikiran-pemikiran seperti Foucault, Nietzchze, Diedro dan lainnya. Nasr Hamid sebetulnya merujuk kepada Descartes dan gagasan skeptismenya dan lebih terpengaruh lagi…

Islam liberal vs muktazilah

Perbedaan Konsep Islam Liberal dan Muktazilah Tentang Al-Quran

Perbedaan Konsep Islam Liberal dan Muktazilah Tentang Al-Quran – Menyimak buku, jurnal dan makalah-makalah yang dikeluarkan oleh Islam Liberal Indonesia lewat JIL-nya, akan kita dapatkan bahwa pendapat-pendapat mereka banyak mengekor kepada Nasr Hamd Abu Zaid yang banyak menaruh perhatian kepada…

jalan sesat

Induk Dari Golongan Yang Sesat

Sudah menjadi sunnatullah bahwa ikhtilaf (perbedaan) adalah suatu hal yang pasti, tidak mungkin dimungkiri. Namun karena rahmat-Nya ada di antara para hamba-Nya yang tidak berselisih. Banyak nash-nash yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan al-Quran dan Sunnah dan larangan untuk berpecah-belah…